注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

乐之中队

《中庸》:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

 
 
 

日志

 
 

四上语文看拼音写词语  

2015-01-04 08:47:59|  分类: 班级快传 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

第一单元词语  

第一单元  读读写写

kuān kuò        bó wù       lǒng zhào       fèi téng     bēn téng       yī  jiù 

(           )  (         )  (         ) (         ) (         )(        )

huī  fù       càn  làn        zhú  gān     guī  lǜ     fèng  xì    zhào yào

(         ) (         )  (          )(        ) (        ) (         )

shù  shāo       jìng  jì      bái māng māng        ruò yǐn ruò xiàn  

(          )(          ) (              )   (               )

áng shǒu dōng wàng     fēng  píng  làng  jìng       shuǐ  tiān  xiāng  jiē 

(                  )   (                   )    (                    )

héng guàn jiāng miàn       qí tóu bìng jìn          màn tiān juǎn dì

 (                  )   (                )    (                  )

第一单元    读读记记

chàn dòng      shà  shí     fǎn chā      huā huì    zhǎng  cháo   róng  shù

(         ) (         ) (         ) (        )(         ) (         )

zhèn  jìng     lí  huáng     zǐ  tán  sè    bǎi  hé sè    pú táo  huī    qié zi zǐ 

(         ) (         )(         )(          )(          )(          )

 jīn  càn càn     xiào yīng yīng     rén shēng dǐng fèi  shān bēng dì liè  bù róng zhì yí

(          )  (             ) (              )(              )(            )

shén mì mò cè     shén lái zhī bǐ     qiān zī bǎi tài    rén jì hǎn  zhì  yìng  jiē bù xiá

(             )(              ) (            ) (           )(            )

juān juān xì  liú   lián lián fēi pù   tāo tāo jiāng shuǐ  yù yù cāng cāng   huǎng huǎng hū hū

(           )(             )(               ) (                ) (                )


    第二单元  读读写写        姓名:

jūn  yún      chóng  dié      kòng  xì    yè  bǐng      chù  jiǎo     hén  jì

(           )    (           )    (            )   (           )  (           )  (            ) 

zhú  jiàn       xiū  xiǎng    zhù  zhái       yǐn  bì    yǐn  cáng      xuǎn  zé

  (            )  (             )   (           )  (           )  (            )  (            )

zhù  zhǐ     dòng  xué    róu  ruò     sōu  suǒ    qīng  xié   píng  tǎn  bā  tǔ  

  (          )   (           )   (           )  (         )  (         )   (           ) (          )

kuān  chǎng       yǐn  rén  zhù  yì      háo  bù  kě  xī        suí  yù  ér  ān

  (          )    (                  )   (                   )   (                 )

第二单元读读记记

jiāo   lóng     shèn  zhòng    níng  jìng    jìng   mì    háo   fang      wú   liáo 

(         ) (            )(          )(         )(           )(          )

ǒu   rán     zhǎn   xīn     piāo   yí     qīng  yì      zī   liào      zhèng   jù

(         )(          )(          )(          )(          )(          )

gǔ  wǔ      kǎo  zhèng      qǐ   yuán   zhào  kāi      jiǎ   shuō 

(          ) (          )  (        )(          )(           )

zhèn  dòng    zuò  wò   bù  ān   xiāo  mó  shí  guāng    bù  kě  sī  yì

(          ) (               )(                 )    (             )

 jīng  shén  dà  zhèn    wǎng  fèi  xīn   jī       hào  rú  yān  hǎi

(                 )   (                  )(                  )


第三单元  读读写写    姓名:

 

yáng  yì     yǔn  xǔ     wéi qiáng     lóng  dōng    gū  dú       xùn  chì

(          )  (          )  (         )   (          )  (           )  (         )

fù  gài       níng  shì     lěng  kù      yú  kuài      chāi chú     shèng xià

(         )  (          )  (          )   (          )   (          )  (           )

fá  mù     gào  shì  pái     huǒ  lā  lā    méi yóu dēng    xiān  huā  shèng  kāi

(          )  (              )  (            )  (             )   (                    )

lǜ  shù  chéng  yīn       xiān guǒ piāo  xiāng        kuáng fēng dà zuò

(                    )   (                    )    (                    )

xüě  huā  fēi  wǔ         cǎo  cuì  huā  kāi

(                  )     (                    )

第三单元 读读记记

liǎn  jiá        bǐ cǐ          tiě qiāo       shù  chà        chà  yì     

(         )   (         )   (         )   (           )    (           )  

mài  zi      yì wù        mù  jiàng     mù ǒu      biǎo qíng      lèng  zhù  

(         )  (         )  (          )  (          )  (           ) (          )  

zhuài  zhù    wēn róu    sā huǎng      mó zhàng      xiào xī xī

(         )  (          )  (           )  (           )  (          ) 

xìng chōng chōng     máo róng róng      kū zhī bài yè         qín qín kěn kěn    (               )   (               )   (                )   (                 )

bèng  bèng  tiào  tiào        kě  lián  bā  bā

(                      )    (                     )


第四单元  读读写写   姓名:

 

gāo  ào      zhèng  zhòng       jīng  jù        zī  wèi   tǎng  ruò     shì  hòu 

(            )   (              )     (           )  (           ) (            )  (             )

pí  qì        zé  bèi       rèn  píng       tān wán       jìn  zhí            gǎo zhǐ

(         )  (          )  (            )    (             )   (              )    (             )

 méi  huā      diē  dǎo         kāi pì          lín  jìn         xìng  gé

(             )  (             )  (             )   (             )  (               )

háo bù xiāng ràng           jú cù bù ān            yí  rì  sān  cān

(                  )   (                  )  (                       )

 cóng  róng  bú  pò          yáng cháng ér qù         kōng kōng rú yě    (                        )     (                      )     (                     )

gōng yǎng bù zhōu           bú shèng qí fán              jià zi shí zú

 (                       )     (                       )     (                      )

bǐng xī níng shì            biàn huà duō duān              zhī shé huā luò

(                       )      (                        )      (                       )
第四单元 读读记记

kuáng  fèi   pān  tán   ní  nìng   qiāng diào    diān liang     lián yī     shǔ yú

(        )  (        )   (        )  (         )  (         )  (        ) (        )

zhǔ zǎi      táo qì      fǎn kàng     qī wǔ       chéng jì    qī cǎn       cí  ài 

 (         )  (         )  (        )  (        )  (         ) (         )  (        )

xīn  kǔ       yǐn háng  dà jiào      màn tiáo sī lǐ         zì  yóu  zì zài

 (           )  (                 )  (                )  (                  )  

shēng  qì bó bó        rú  yuàn  rú sù         chèn  qí bú bèi

(                   )    (                   )   (                   ) 

第五单元  读读写写   姓名:

 

pán  xuán      chéng  zhuān     chéng  qiáng       tún  bīng    bǎo   lěi  

(             )  (              )  (               )  (              ) (             ) 

dǎ  zhàng     hū  yìng    jiān  bǎng     zhì  huì      níng  jié     cháng  láng 

 (            )  (            ) (             )  (              ) (           )  (            )

zhù  zi     jiàn  zhù      gōng  diàn    cōng  yù     yǎn  yìng     zhū  hóng 

(             ) (              )  (            ) (              ) (             )  (              )

dī  àn       diāo  kè       shī  zi        fó  xiāng  gé       qì  pò  xióng  wěi 

 (              )  (            )  (             )(                   )   (                  )

jīn  bì  huī  huáng     shén qīng  qì shuǎng       yǐn yǐn yuē yuē       zī  tài  bù yī   

(                 )   (                         )   (                   )   (                )

第五单元  读读记记

dǒu qiào     sǒng lì     huà fǎng   yuǎn tiào   niǎo kàn    tǒng shuài     duān xiáng  

(        )  (         ) (         ) (         )  (         )  (          )  (          )

yún chèn      pèi hé       diāo  sù       qì  gài      jiā yù guān       yí hé yuán

(          )  (           )  (          )  (          )  (            )  (             )

 chóng shān jùn lǐng       jǔ shì wú shuāng       xiǎng  yù shì jiè

 (                   )  (                 )   (                  )

shēn cái  kuí wú     shén tài zì ruò      jiǔ jīng shā chǎng    nán zhēng běi zhàn

(                )   (              )  (                )    (                )

suǒ xiàng pī mǐ       yuè yuè yù shì         ruò yǒu suǒ sī         shū  sǐ pīn  bó

(               )   (               )  (                   )   (                  )


第六单元  读读写写 

 姓名:

 

  jiàn  gé       lǎn  duò         sú  yǔ        píng  héng      lián   jié

(         ) (          )(          )  (          )  (          )

  kuà  yuè       hǎi  xiá       guì  shù       cāng  bái       hóng  rùn

(          ) (          )(           ) (          ) (           )

  yí  zhí        xìng  yùn        tái  wān          xí   jī           qī  dài 

(         ) (           ) (            )  (           )  (          )

 kōng  kuàng        zàn  tíng          shān hóng bào fā        qīng bō yàng yàng 

(            )  (            )  (                  )  (                   )

 lǐ  suǒ  dāng  rán      tán  hé róng  yì        píng  ān  wú shì

(                 )  (                 ) (                    )

tū  rú  qí  lái       gǔ  ròu  tóng  bāo        xuè  mài  qīn  qíng

(              )  (                    )   (                    )

第六单元  读读记记

qiǎn zé      diāo líng       lì hài       lián  mǐn     dīng  níng       zhǔ  fù   

(         )  (          )  (          ) (          )  (             )  (          )

huái  bào      bēi āi        shī rùn         xǐ yuè          xié tiáo yǒu xù   

(          )  (          )  (           )  (           )  (                  )  

rén  yǐng  chuò  chuò       háo táo dà kū             huǎng rán dà wù

(                    )     (                   )    (                    )  

 

 

 

第七单元 读读写写    姓名:

bó  fù       mó  fàn      xún  jǐng       chǎo  rǎng    chéng  chǔ       bào  fù

(           )  (          )  (           )  (             )   (            )  (            )

xiōng  huái      hè  cǎi      tuī  jiàn      yǎn  lián      shān diào    guī  fàn

  (           ) (            ) (           )   (           )  (            )  (            )

zào  rè         róng  qià        huáng  hūn      kè  tīng       dì  guó  zhǔ  yì

(           )  (              )  (             ) (              )  (                   )

dēng  hóng  jiǔ  lǜ     rè  nào  fēi  fán     fēng  hé  rì  lì       yào wǔ yáng wēi

 (                   )  (                 )   (                   )   (                    )

dé  yì  yáng  yáng      zhèn  xīng  zhōng  huá

 (                      )     (                        )

第七单元  读读记记

qū shǐ       jué qǐ      yú huī     yùn hán    xǐ shù      qiè yì      fǎn bó     luó jì  

(        )  (        )  (        )  (        ) (        )  (        ) (        ) (        )

mào mèi    shū yuǎn   cǎi  fǎng    jì mò     fēn xī     piāo piāo rán   kēng qiāng yǒu lì

(        )  (         )  (       )  (        ) (        )  (           ) (               )

jīn  pí  lì  jìn      diàn huà háo mǎ      xíng dān yǐng zhī      hé mù xiāng chǔ

(              )   (                   )  (                  )    (                  )

huàn nàn yǔ gòng    shòu yì fěi qiǎn        nián shào qì shèng         nián yú gǔ xī

(               )    (                 )    (                  )    (                )


第八单元  读读写写   姓名:

gǎi guān     chéng dù     yī   lài     jì  tuō     huàn xiǎng     dòng chá    lián xì   

(           )  (          )   (         ) (            ) (            )  (            )  (            )

kǒng lóng     xiōng měng     gē  zi        miáo huì      qīng  yíng      mǐn jié 

 (           )  (             )  (             )   (           ) (              ) (             )

yīn  tè  wǎng    yuán  zǐ  hé     zhé xué jiā     hū fēng huàn yǔ     chū hū  yì liào 

(                )(              )(            )(                   )(                    )

nóng  gēng shè huì    téng  yún  jià  wù   nóng gēng  shè huì     téng  yún  jià  wù

 (                  )  (                     )   (                     )   (                           )

chéng  kòng diàn huà      guī gēn dào dǐ          xīn xǐ ruò kuáng       xíng  tài  gè yì

(                        )    (                          )  (                       )   (                       ) 

第八单元  读读记记

shù  jù     qīng sōng       yuè ěr       cāng kù      chǔ cún       shì fàn

(          )  (           )  (         )  (          )  (           )  (          )

pēng tiáo     pēng chǎo      yù yuē      zōng hé      pàn duàn        tí gōng

(         )  (           )  (         )  (          )  (           )   (           )

chí dùn         lì rú         shāi xuǎn       fú shè         táo tài       yán jiǎn 

(          )   (          )  (           )  (           )  (          )  (           )

 yuǎn yáng chuán bó      yòng  wǔ  zhī dì         měi  wèi  jiā  yáo

(                    )   (                   )   (                   ) 

  评论这张
 
阅读(58)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018